S. No. Date Name of Expert No. of Participants
1 01/12/2020 Mr. Krishna Pad Das 760
2 02/12/2020 Dr. Sheetal Solanki 760
3 02/12/2020 Mr. S.P. Shrivastava 760
4 05/12/2020 Mr. Manish Sharma 760
5 22/12/2020 Dr. Pragti Jain 760
6 21/08/19 Mrs. Shruti Sharma 250
7 24/08/19 Mr. Gourav Agrawal 250
8 24/08/19 Mr. Abhishek Verma 250
9 26/08/19 Mr. Mayank Dadoot 250
10 27/08/19 Mrs. Monika Anand 250
11 28/08/19 Prof. Ruchita Shandilya 250
12 28/08/19 Prof. Walanker 250
13 29/08/19 Mr. Zafer Hasan 250
14 30/08/19 Mr. Divyansh Singh 250
15 30/08/19 Mr. Aditya Shrivastav 250
16 2019/3/9 Mr. Sapan Shah 250
17 2019/5/9 Dr. Aakanksha Tiwari 250
18 2019/6/9 Dr. Aakanksha Tiwari 250
19 10/08/18 Dr. Vijaya Patel 250
20 11/08/18 Dr. Vijaya Patel 250
21 13/8/2018 Dr. Ruchita Shandilya 250
22 13/8/2018 Team of EAC 250
23 14/8/2018 Team of EAC 250
24 16/8/2018 Team of EAC 250
25 16/8/2018 Prof. Walanker 250
26 20/8/2018 Dr. Ruchita Shandilya 250