S. No. Date Name of Expert No. of Participants
1 30/11/2021 Dr. Chetan Solanki 250
2 13/11/2021 Dr. Lalit Singh 225
3 12/11/2021 Ms. Ruby S Malhotra 250
4 11/11/2021 Ms. Mamta Bakliwal 250
5 9/11/2021 Dr. Ruchita Shandilya 250
6 10/11/2021 Dr. Ruchita Shandilya 250
7 30/10/2021 Ms. Aditi Mishra Tyagi 300
8 29/10/2021 Dr. Sandeep Atre 250
9 27/10/2021 Dr. Sheetal Solanki 250
10 1/12/2020 Mr. Krishna Pad Das 760
11 2/12/2020 Dr. Sheetal Solanki 760
12 2/12/2020 Mr. S.P. Shrivastava 760
13 5/12/2020 Mr. Manish Sharma 760
14 22/12/2020 Dr. Pragti Jain 760
15 21/08/19 Mrs. Shruti Sharma 250
16 24/08/19 Mr. Gourav Agrawal 250
17 24/08/19 Mr. Abhishek Verma 250
18 26/08/19 Mr. Mayank Dadoot 250
19 27/08/19 Mrs. Monika Anand 250
20 28/08/19 Prof. Ruchita Shandilya 250
21 28/08/19 Prof. Walanker 250
22 29/08/19 Mr. Zafer Hasan 250
23 30/08/19 Mr. Divyansh Singh 250
24 30/08/19 Mr. Aditya Shrivastav 250
25 3/9/2019 Mr. Sapan Shah 250
26 5/9/2019 Dr. Aakanksha Tiwari 250
27 6/9/2019 Dr. Aakanksha Tiwari 250
28 10/8/2018 Dr. Vijaya Patel 250
29 11/8/2018 Dr. Vijaya Patel 250
30 13/8/2018 Dr. Ruchita Shandilya 250
31 13/8/2018 Team of EAC 250
32 14/8/2018 Team of EAC 250
33 16/8/2018 Team of EAC 250
34 16/8/2018 Prof. Walanker 250
35 20/8/2018 Dr. Ruchita Shandilya 250