B.Tech / M.Tech/ BE I Yr I / II Semester Examination Summer – 2022 Time Table

BE/ B.Tech I Yr I / II Semester

B.Tech I Yr II Semester Examination Summer – 2022 Time Table(Regular)

BE / B.Tech I Yr I Semester Examination Summer – 2022 Time Table(ATKT)

————————————————————————-

ME/ M.Tech I Yr I / II Semester

ME / M.Tech I Yr II Semester Examination Summer – 2022 Time Table(Regular)

ME / M.Tech I Yr I Semester Examination Summer – 2022 Time Table(ATKT)