Result Analysis (Last Passout Batch – 2022)

Top five students……

S. No. Name of Student Roll Number CGPA
1. Sahil Khan 0808CM181023 9.37
2. Raj  Malviya 0808CM181021 9.25
3. Anik Ashirwadam 0808CM181005 8.90
4. Ashit Tiwari 0808CM181008 8.86
5. Aishwariya Deshmukh 0808CM181003 8.79
 • Pass Percentage     = 31/31            = 100%
 • Total No. of Student appearing        = 31
 • No. of Student Pass                             = 31
 • No. of Student Pass with hon.           = 27(CGPA Based)
 • No. of Student Pass with I Devision = 30

Result Analysis (Last Passout Batch – 2021)

Top five students……

S. No. Name of Student Roll Number CGPA
1. Piyush Parmar 0808CM171017 8.88
2. Alisha Mansoori 0808CM171005 8.64
3. Abhijeet Dave 0808CM171002 8.54
4. Priyanshi Agrawal 0808CM171018 8.48
5.  Manashwi Chamlikar 0808CM171012 8.47
 • Pass     Percentage     = 26/26            = 100%
 • Total No. of Student appearing        = 26
 • No. of Student Pass                             = 26
 • No. of Student Pass with hon.           = 15
 • No. of Student Pass with I Devision = 26

Result Analysis (Last Passout Batch – 2020)

Top five students……

S. No. Name of Student Roll Number CGPA
1. Rohit Kumar Singh 0808CM161023 8.37
2. Shubham Joshi 0808CM161027 8.19
3. Sumit Jumde 0808CM161029 8.16
4. Payodhi Chandak 0808CM161021 7.94
5.  Vrinda Sharma 0808CM161032 7.85
 • Pass     Percentage     = 33/33            = 100%
 • Total No. of Student appearing         = 33
 • No. of Student Pass                             = 33
 • No. of Student Pass with hon.           = 15
 • f Student Pass with I Devision           = 31

Result Analysis (Last Passout Batch – 2019)

Top five students…

S. No. Student Name Roll Number CGPA
1. Aditya Narela 0808CM151002 8.39
2. Harshal Gurjar 0808CM151019 8.20
3. Raghvendra Karma 0808CM151033 8.04
4. Utkarsh Barelal  Thote 0808CM151038 7.85
5. Deepika Dhakad 0808CM151010 7.76
 • Pass Percentage =        36/41                 = 87.80 %
 • Total No. of Student appeared             = 41
 • No. of Student Pass                                 = 36
 • No. of Student Pass with hon.               = 10
 • No. of Student Pass with I Devision      = 22

Result Analysis (Last Passout Batch – 2018)

Top five students…

 S. No. Name of Student Roll Number  CGPA
1. Vikram Choudhary 0808CM141049 8.23
2. Ayush Pandey 0808CM141010 7.90
3. Shivraj Singh Pawar 0808CM141042 7.79
4. Ajaz Hussain Reshamwala 0808CM141004 7.69
5. Sanyam Jain 0808CM141041 7.60
 • Pass Percentage =        36/40          = 90.0%
 • Total No. of Student appeared       = 40
 • of Student Pass                                 = 36
 • of Student Pass with hon.               = 07
 • of Student Pass with I Devision      = 23

Result Analysis (Last Passout Batch – 2017)

Top five students…

S. No. Name of Student Enrollment Number CGPA
1. Shanjul Shrivastava 0808CM131029 8.76
2. Tejas Inamdar 0808CM131035 8.47
3. Vivek Karma 0808CM131041 8.25
4. Aditya Nagda 0808CM131002 8.21
5. Pankaj Kumar 0808CM131022 8.14
 • Pass Percentage            = 40/40               = 100%
 • Total No. of Student appearing              = 40
 • No. of Student Pass                                 = 40
 • No. of Student Passed with hon.            = 17
 • No. of Student Passed in I Division        = 12