S. No. Department Name Date

 

Place of

Seminar/

workshop

Topic of

Seminar/

workshop

From To
01 CSE Mr. Neeraj Mehta 26/02/2019 26/02/2019 SGSITS,

Indore

Awareness of ICT/MOOCS
02 CSE Mr. Vijay Choudhary 26/02/2019 26/02/2019 SGSITS,

Indore

Awareness of ICT/MOOCS
03 CSE Mr. Ved Ku. Gupta 01/03/2019 01/03/2019 IIT Bombay Moodle
04 CSE Mr. Jayesh Gangrade

Mr. Arvind Upadhyay

Mr. Neeraj Shrivastava

Mr. Deepak Shukla

Ms. Nisha Bhalse

Mr. Yagyapal Yadav

Mr. Neeraj Mehta

Ms. Shweta Gangrade

Ms. Anjali Verma

Mr. Ankur Ratmele

Ms. Nitu Mathuriya

Mr. Prateek Nahar

Mr. Dharmendra Choukse

Mr. Sunny Bagga

Mr. Sudhir Patidar

Mr. Antriksh Somani

Mr. Kamal Borana

Dr. Pratik Gite

Mr. Dharmendra Gupta

Mr. Mayur Rathi

Mr. Anshul Oza

Ms. Archna Apte

15/03/2019 15/03/2019 IIT

Bombay

Moodle
05 CSE Mr. Sumit Devray 16/04/2019 16/04/2019 CSE, IES,IPSA Scilab
06 CSE Mr. Jayesh Gangrade

Mr. Arvind Upadhyay

Mr. Neeraj Shrivastava

Ms. Nisha Bhalse

Mr. Anil Panwar

Mr. Sourabh Jain

Mr. Vijay Choudhary

Mr. Ankur Ratmele

Ms. Vaishali Gupta

Mr. Pankaj Pateriya

Mr. Kamal Borana

Mr. Sumit Devray

Dr. Pratik Gite

Mr. Ajay Jaiswal

Mr. Anshul Zha

Mr. Mayur Rathi

04/05/2019 04/05/2019 CSE, IES,IPSA Scilab
07 CSE Mr. Sunil Nimawat 09/05/2019 09/05/2019 SGSITS,

Indore

Examination Reform
08 CSE Dr. Pratik Gite

Mr. Ajay Jaiswal

Dr. Dharmendra Choukse

22/06/2019 22/06/2019 CSE, IES,IPSA PYTHON